Privacy Statement

Stal Kroes, gevestigd aan Zuider Markweg 15 te Beek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stal Kroes
Zuider Markweg 15
(gem. Montferland)
+31 (0)6 22 86 28 33

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stal Kroes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld; d.m.v. correspondentie en telefonisch onderhoud.
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Stal Kroes verwerkt indien nodig de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming, persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stalkroes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
– burgerservicenummer (BSN) (alleen van toepassing op medewerkers).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Stal Kroes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het uitvoeren/leveren van de door u gevraagde diensten/producten.
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of tijdschrift
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Stal Kroes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
-Gezondheidgegevens worden bewaard om onze klanten in geval van noodzaak, de juiste zorg te kunnen verlenen en/of hulpdiensten juist te informeren.
Stal Kroes maakt alleen gebruik van persoonsgegevens die geacht zijn om haar werkzaamheden uit te voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Stal Kroes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stal Kroes) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Stal Kroes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Stal Kroes bewaart uw gegevens, zolang u gebruikt maakt van haar diensten.
Indien u de overeenkomst beëindigt, zullen uw gegevens niet meer actief gebruikt worden, maar nog wel 7 jaar bewaart blijven, vanwege wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangifte/controle.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Stal Kroes verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stal Kroes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
Stal Kroes gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stal Kroes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking
van uw persoonsgegevens sturen naar info@stalkroes.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stal Kroes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Stal Kroes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stalkroes.nl
Medewerkers van Stal Kroes zijn verplicht om persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, geheim te houden.
Technische maatregelen die worden genomen; Firewalls, virus-scanners en met wachtwoorden afgeschermde software alsmede het up-to-date houden van systemen.
Organisatorische maatregelen zijn o.a. het instrueren van medewerkers, het veilig opbergen van documenten in afgesloten ruimtes, en beveiligde toegang van apparatuur.

Stal Kroes zal toekomstige ontwikkelingen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming blijven volgen en indien nodig haar processen hierop aanpassen.